Power Apps là một bộ (suite) ứng dụng, dịch vụ, trình kết nối và nền tảng dữ liệu cung cấp môi trường phát triển ứng...