Lần đầu được tìm thấy vào năm 2014, Emotet phát hiện trong chiến dịch spam email trong lĩnh vực ngân hàng....