Seat trong license là gì?

Mua Bản Quyền Phần Mềm

Seat có thể được hiểu như là số lượng thiết bị (device) hoặc người dùng (user) độc lập mà 1 license/bản quyền phần mềm cho phép sử dụng. Tuỳ vào phần mềm bạn mua mà quy định về số seat khác nhau.

Chẳng hạn, 1 license có 20 seats nghĩa là phần mềm này có thể cấp cho tối đa 20 thiết bị (hoặc user, tuỳ vào quy định của phần mềm).

Tag:

Bài viết liên quan

Pin It on Pinterest