Home » Veritas » Availability

Các giải pháp và sản phẩm đảm bảo tính sẵn sàng & khả dụng cao cho cấp doanh nghiệp (Enterprise)

AVAILABILITY

Trong hơn 2 thập kỷ, chúng tôi đã giúp giữ cho một số ứng dụng quan trọng nhất trên thế giới dạt tính sẵn sàng cao, giảm thiểu thời gian chết với chuyển đổi nhanh đến trung tâm dữ liệu hoặc đám mây được chọn. Cách tiếp cận chủ động của Veritas đảm bảo tính khả dụng có thể dự đoán, khả năng phục hồi ứng dụng và hiệu quả lưu trữ trên nhiều môi trường đám mây, ảo và vật lý.

Các phần mềm Availability của Veritas

InfoScale

InfoScale cung cấp lưu trữ, tính khả dụng và quản lý được xác định bằng phần mềm đẳng cấp thế giới cho các đám mây lai (hybrid cloud).

Resiliency Platform

Nền tảng với khả năng phục hồi giúp bạn chủ động đảm bảo khả năng phục hồi của ứng dụng trên nhiều đám mây, với một giải pháp duy nhất để đáp ứng tối ưu về chi phí cho các mục tiêu có cấp độ dịch vụ theo thời gian.