Lỗ hỏng zero-day của Chrome CVE-2020-16009 Chrome là trình duyệt khá nổi tiếng của Google. Google đã tìm thấy một lỗ...