Các doanh nghiệp dành nhiều thời và tiền bạc cho giải pháp bảo mật cao cấp và phức tạp. Nhưng đôi khi những sai lầm...