Home » Solarwinds » Công cụ Devops

Application & Infrastructure Monitoring

Web Performance Management

Log Management

Log Monitoring & Analytics

Phần Mềm Quản Mạng

(Web Performance Monitoring)

Đo lường chủ động về tính sẵn sàng và hiệu suất của ứng dụng web. Giảm thiểu rủi ro mất khách hàng và khách hàng tiềm năng do trải nghiệm người dùng kém.

Bản quyền Phần mềm pingdom

Có được thông số người dùng thực, thời gian hoạt động, tốc độ trang web và giám sát tổng hợp các ứng dụng web từ bên ngoài tường lửa.

Bản quyền Phần mềm Web Performance Monitor

Giám sát hiệu suất web

Phần mềm giám sát trang web được xây dựng để giám sát hiệu suất ứng dụng web và SaaS toàn diện

Phần Mềm Quản Hiệu Năng Ứng Dụng

(Application Performance Management)

Cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ vào hiệu suất và thời gian phản hồi của các ứng dụng và giao dịch kinh doanh chính của bạn.

Bản quyền AppOptics

Theo dõi và theo dõi hiệu suất ứng dụng Tùy chỉnh dựa trên SaaS cho môi trường Kết hợp và Đám mây.

Bản quyền phần mềm Server & Application Monitor

Giám sát máy chủ và ứng dụng

Phần mềm giám sát máy chủ toàn diện được thực hiện đơn giản

Bản quyền phần mềm DATABASE PERFORMANCE ANALYZER

Cơ sở dữ liệu và SQL theo dõi hiệu suất truy vấn, phân tích và điều chỉnh.

Phần Mềm Giám Sát Hạ Tầng

(Infrastructure Monitoring)

Việc giám sát tính khả dụng và hiệu suất của phần cứng và phần mềm tính toán, lưu trữ và các thành phần mạng.

Bản quyền phần mềm Server & Application Monitor

Giám sát máy chủ và ứng dụng

Phần mềm giám sát máy chủ toàn diện được thực hiện đơn giản

Bản quyền AppOptics

Theo dõi và theo dõi hiệu suất ứng dụng Tùy chỉnh dựa trên SaaS cho môi trường Kết hợp và Đám mây.

Quản lý nhật ký và phân tích

Việc giám sát và quản lý vòng đời của dữ liệu máy khối lượng lớn, chuỗi thời gian được tạo trên các hệ thống thông tin.

Loggly

Tập hợp, phân tích lưu trữ nhanh và mạnh mẽ và trực quan hóa hàng terabyte dữ liệu máy trên các ứng dụng lai, ứng dụng đám mây và cơ sở hạ tầng.

Papertrail

Theo dõi trực tiếp thời gian thực, tìm kiếm và xử lý sự cố cho các ứng dụng Cloud & Hybrid, máy chủ, bộ định tuyến, tường lửa, v.v.

Bản quyền phần mềm Log Analyzer

Phân tích nhật ký
Dễ dàng điều tra dữ liệu máy để giúp xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố CNTT nhanh hơn