Home » Red Hat » Red Hat Process Automation

MIDDLEWARE

Red Hat Process Automation

Thích ứng nhanh với thay đổi nhu cầu người dùng và yêu cầu kinh doanh

Red Hat® Process Automatic, một phần của danh mục Red Hat Middleware, là một bộ sản phẩm để tự động hóa một cách thông minh các quyết định và quy trình kinh doanh. Thực thi các chính sách và thủ tục kinh doanh, tự động hóa hoạt động kinh doanh và đo lường kết quả của các hoạt động kinh doanh trên các môi trường không đồng nhất.

tính năng Red Hat Process Automation

Better collaboration between IT and business

Trao quyền cho người dùng doanh nghiệp để tạo các ứng dụng người dùng cuối tương tác với các dịch vụ thời gian chạy (runtime).

Business logic repository

Sử dụng kho lưu trữ của chúng tôi cho các định nghĩa logic nghiệp vụ, dựa trên hệ thống kiểm soát phiên bản nguồn mở git phổ biến.

Business process and decision modeling

Kéo và thả sơ đồ BPMN 2.0 và DMN để giúp mô hình hóa nhanh hơn và dễ dàng hơn

Analytics

Tạo bảng điều khiển và báo cáo bằng cách sử dụng giám sát hoạt động kinh doanh nâng cao

Business rules management

Bảng quyết định, cây và trình soạn thảo quy tắc hỗ trợ các ngôn ngữ cụ thể cho miền thân thiện với doanh nghiệp

Dynamic case management

Tài khoản cho các quy trình phi cấu trúc và sử dụng các biểu mẫu đa phần phức tạp trên nhiều thiết bị và trình duyệt.

Red Hat Middleware 

Danh mục sản phẩm phần mềm trung gian của Red Hat giúp bạn tạo ra một môi trường thống nhất để phát triển ứng dụng, phân phối, tích hợp và tự động hóa. Nó bao gồm các khung toàn diện, giải pháp tích hợp, tự động hóa quá trình, thời gian chạy và ngôn ngữ lập trình.

RED HAT INTEGRATION

 • Red Hat Runtimes.
 • Red Hat Fuse.
 • Red Hat Fuse Online.
 • Red Hat 3scale API Management.
 • Red Hat AMQ (broker, interconnect, streaming).

RED HAT PROCESS AUTOMATION

 • Red Hat Process Automation Manager.
 • Red Hat Decision Manager.
 • Red Hat Runtimes.

RED HAT RUNTIMES

 • Red Hat JBoss® Enterprise Application Platform.
 • A set of cloud-native runtimes.
 • Red Hat build of OpenJDK.
 • Red Hat Data Grid.
 • Red Hat AMQ broker.
 • Red Hat Application Migration Toolkit.
 • Single sign-on.
 • Launcher service.

Red Hat Runtimes là 1 trong 3 nhóm sản phẩm trong danh mục Redware Middleware. Cho dù cơ sở hạ tầng của bạn là tiền đề, nền tảng đám mây gốc, lai hoặc đa đám mây, Red Hat Middleware cung cấp cho các nhà phát triển, kiến trúc sư và nhà lãnh đạo CNTT khả năng tạo, tích hợp và tự động hóa các ứng dụng.

Red Hat Runtimes bao gồm

Red Hat
Process Automation Manager

Một nền tảng dev để tự động hóa các quyết định và quy trình kinh doanh.

Red Hat
Decision Manager

Một nền tảng quản lý quy tắc kinh doanh.

Red Hat
Runtimes

Một bộ sản phẩm, công cụ và thành phần cho các ứng dụng thuần trên Cloud (cloud-native).

Sử dụng Red Hat Middleware trên Red Hat OpenShift giúp bạn xây dựng các công nghệ đáng tin cậy và thích ứng hơn bằng cách hỗ trợ một nền tảng môi trường ứng dụng thống nhất bao gồm:

 • Bao hàm frameworks, runtimes và ngôn ngữ lập trình với nhóm sản phẩm Red Hat Runtimes.
 • Các giải pháp tích hợp với nhóm sản phẩm Tích hợp Red Hat.
 • Và tự động hóa quy trình với nhóm sản phẩm Tự động hóa quy trình Red Hat.