Home » Red Hat » Red Hat Data Grid

MIDDLEWARE

Red Hat Data Grid

Hiệu suất cao, khả năng mở rộng tùy chỉnh, tính sẵn sàng cao.

Red Hat® Data Grid là một giải pháp kho dữ liệu NoQuery trong bộ nhớ và cho phân tán. Các ứng dụng của bạn có thể truy cập, xử lý và phân tích dữ liệu với tốc độ trong bộ nhớ để mang lại trải nghiệm người dùng vượt trội.

tính năng Red Hat Data Grid

Act faster

Truy cập nhanh dữ liệu của bạn thông qua xử lý dữ liệu nhanh, độ trễ thấp bằng bộ nhớ (RAM) và thực thi song song phân tán.

Scale quickly

Đạt được khả năng mở rộng tuyến tính với phân vùng dữ liệu và phân phối trên các nút cụm (cluster nodes).

Always available

Có được tính sẵn sàng cao thông qua sao chép dữ liệu trên các nút cụm (cluster nodes).

Fault tolerance

Đạt được khả năng chịu lỗi và phục hồi sau thảm họa thông qua việc định vị và phân cụm dữ liệu chéo trung tâm dữ liệu.

More productivity

Có được sự phát triển linh hoạt và năng suất cao hơn với kho lưu trữ dữ liệu NoQuery rất linh hoạt, giàu chức năng.

Protect data

Có được bảo mật dữ liệu toàn diện với mã hóa và truy cập dựa trên vai trò.