Home » Bitdefender » GravityZone Integrated Patch Management

GravityZone Integrated Patch Management

GravityZone Integrated Patch Management Đảm bảo an toàn & hiệu quả thông qua quản lý patch một cách tự động.

TẠI SAO CHỌN

GravityZone Integrated Patch Management

Quản lý tổng hợp, tập trung

 • Chỉ với single agent, single console cho kết quả vận hành hiệu quả.
 • Quản lý cả quy trình bảo mật và vá lỗi (path) từ một bảng điều khiển quản lý GravityZone.
 • Xem tất cả tài sản, lưu trữ patch, mức độ quan trọng của path và trạng thái từ bảng điều khiển quản lý bảo mật tích hợp.

Bảo đảm toàn diện

 • Các bản vá (patch) vật lý & ảo cho các máy chủ Windows, Golden Image, máy trạm Windows của bạn và ứng dụng của bên thứ ba.
 • Nguồn tin cậy của tất cả các bản vá (patch).
 • Bao gồm cả các bản vá (patch) bảo mật & thông thường.

Bảo đảm toàn diện

 • Các bản vá (patch) vật lý & ảo cho các máy chủ Windows, Golden Image, máy trạm Windows của bạn và ứng dụng của bên thứ ba.
 • Nguồn tin cậy của tất cả các bản vá (patch).
 • Bao gồm cả các bản vá (patch) bảo mật & thông thường.

Quy trình xử lý patch hiệu quả và tự động

 • Tự động vá tất cả các thiết bị ở mọi nơi – trên trang web và từ xa
 • Nguồn cung cấp bản vá duy nhất cho Windows và các ứng dụng của bên thứ ba.
 • Ưu tiên các bản vá cơ sở theo cấp độ bảo mật.

Tuân thủ 

Xác minh vá toàn doanh nghiệp để đáp ứng các chính sách và quy định ảnh hưởng đến tổ chức của bạn.

Tuân thủ 

Xác minh vá toàn doanh nghiệp để đáp ứng các chính sách và quy định ảnh hưởng đến tổ chức của bạn.